โลกนี้ ไม่มีใครรักใครจริง … พี่ว่ามั้ย?

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เจ้าของทฤษฎี ที่ว่า
สาเหตุหลักของพฤติกรรมมนุษย์ มาจากแรงขับทางเพศ (
Sex drive)
เขาฆ่าตัวตาย ในวันที่ 23 กันยายน 2482 
 

ทฤษฎีของ Abraham Maslow
แบ่งความต้องการ ออกเป็น 5 ระดับ (แบ่งละเอียดได้ 7 ระดับ)
ได้แก่
Physiological needs (ต้องการอาหาร ต้องการสืบพันธุ์)
Safety needs (ต้องการมั่นคงปลอดภัย) … 
 

Love needs (ต้องการความเคารพรักและนับถือ)
Esteem needs (แปลว่า ต้องการมี Self-respect!)
และ Self-actualization needs
(ต้องการพบความสำเร็จ และการเข้าใจศักยภาพแห่งตน!) 
 

ความจริงยังมีทฤษฎีอีกมากมาย ว่าด้วยเรื่องความต้องการ
เช่น ทฤษฎีสมดุลยภาพ (ทางร่างกาย)
ทฤษฎีความต้องการ (ทางใจ)
ทฤษฎีสัญชาติญาณ
(Instinct)
ทฤษฎีทางจิตวิญญาณ (เช่น ความเชื่อทางศาสนา) … 
 

พุทธปรัชญา แบ่งความต้องการไว้หลายระดับ
แต่เพื่อให้เข้าใจง่าย ขอยกมาแค่
3 ระดับหลักๆ ได้แก่
กามตัณหา (ความต้องการทางกาย)
ภวตัณหา (ความต้องการทางใจ) และ
… วิภวตัณหา (ความต้องการทางจิตวิญญาณ) 
 

ทั้งหมดนี้ เมื่อมีความต้องการ (Need)
เราจะทำอะไรสักอย่าง (Behavior) เพื่อสิ่งนั้น (Goal)
และ เมื่อทำสำเร็จแล้ว ความต้องการจะซาลงไป (Relief)

… เป็นวัฏจักร เป็นวงจร หมุนวน อย่างนี้เรื่อยไป
… ไม่สิ้นสุด 

  

โลกนี้ ไม่มีใครรักใครจริงหรอกพี่ รุ่นน้องตัดพ้อ   

รุ่นพี่เงี่ยหูฟัง 

ทำงานก็หวังได้เงิน … คนรักกัน ก็เพื่อตัวเองทั้งนั้น
ดีกับเขา ก็เพราะเขาดีด้วย

ทำบุญ ก็เพราะมันส่งผลถึงชาติหน้า
แม้แต่ แม่รักลูก ก็เพราะหวังพึ่งพายามแก่เฒ่า

เห็นแก่ตัวทั้งน้าน ใครรักใครจริง ไม่มีหรอก พี่ว่ามั้ย!!!  

คุณตอบตัวเองเรื่องนี้ยังไง?  

khun_aut

 

Inspired by: ยอดมนุษย์ลำลอง (ประภาส ชลศรานนท์)