ครรลอง คือ หนทาง ช่องทาง วิธีการ ความหมาย หรือ แม้แต่ “แบบอย่าง”

 

 

เคยเขียนถึง คำว่า ประชาธิปไตย ไว้บ้างแล้ว สรุปโดยย่อคือ

https://culturegap.wordpress.com/2007/09/06/demo01/  

ประชาคือ ปวงชน

อธิปไตยคือ ความเป็นใหญ่ ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่

 

เมื่อรวมกันเป็น ประชาธิปไตย ราชบัณฑิตยสถานแปลไว้ว่า

การปกครอง-ที่ถือมติปวงชน-เป็นใหญ่

ไม่ใช่ปกครองประเทศด้วย “เสียงส่วนใหญ่ในสภา”  

 

หากยังไม่เข้าใจ กรุณายึดแนวพระราชดำรัสฯ

ว่าด้วยความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ เป็นส่วนสำคัญ

 

… “วิธีแห่งความสามัคคีนั้น ถึงจะแตกต่างในอุดมการณ์

แต่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ประโยชน์สุขส่วนใหญ่

 

… ประโยชน์สุข ของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ของ “เสียงส่วนใหญ่” !!!!

 

ครรลองประชาธิปไตย ก็เช่นกัน …

 

ครรลอง คือ Way, Path, Course, Method, Mean, Channel or Model.

ครรลอง คือ หนทาง ช่องทาง วิธีการ ความหมาย หรือ แม้แต่ แบบอย่าง

 

ครรลองประชาธิปไตย คือ หนทางใดก็ตาม (ย้ำ หนทางใดก็ตาม)

ที่ทำให้ประเทศไทยเรา ปกครอง-โดยถือเอามติปวงชน-เป็นใหญ่”  

และ …

โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ เป้าหมายสำคัญ

 

ไม่ใช่ คำนึงถึง แค่เฉพาะ “เสียงส่วนใหญ่”  

 

ดังนั้น เมื่อ ทั่นทักษิณ ทั่นสมัคร ทั่นบรรหาร ทั่น … (ช่างเถอะ)

และ บรรดาทั่นๆๆๆๆ สส.พลังประชาชน อดีต สส.ไทยรักไทย

 

และทั่นๆๆๆๆ (ที่ย้ายไปย้ายมาจนไม่หา อุดมการณ์ ตัวเองไม่เจอ)

ล้วนมีมิจฉาทิษฐิ (คิดผิด) ตีความว่า ประชาธิปไตย คือ “เสียงส่วนใหญ่”  

 

… ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็เป็นอย่างที่เห็นในตอนนี้

 

เมื่อใดก็ตาม เสียงส่วนน้อย ความรู้สึกไม่ยอมรับ ไม่พอใจ

หรือ ปฏิเสธกลุ่มการเมืองอย่างทั่นๆๆๆๆ จนเกิดการเคลื่อนไหวชุมนุม

 

ทั่นๆๆๆ จะอ้าง เสียงส่วนใหญ่ โดยละเลยเงี่ยหูฟัง เสียงส่วนน้อย

หรือ แม้กระทั่ง ตั้งข้อสังเกตุว่า เพียงแค่หยิบมือ

 

นี่หรือ ครรลองประชาธิปไตย ????

 

ขุนอรรถ