ก่อนเดินทาง*

ฝากไว้สักสองเพลง … ก่อนเดินทาง

ขุนอรรถ