เราต่างเขียนเพลงไร้สรรพเสียง …

People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share …

มนุษย์สื่อสารกับสรรพสิ่งได้ แม้ในยามเงียบงัน
เราพูดคุยกันได้ โดยไม่ต้องพูดจา
เรายังได้ยิน โดยไม่จำเป็นต้องเงี่ยหู
เราต่างเขียนเพลงไร้สรรพเสียง …

โธ่ เมืองไทย!